Další 4 videa: cvičení pro rodiče a děti v karanténě (domácí tělesná výchova 3. díl)

Pro­to­že je teď hod­ně rodi­čů doma s dět­mi, roz­hod­li jsme se, že zve­řej­ní­me dal­ší hry a cvi­če­ní, kte­ré může­te pou­žít jako inspi­ra­ci pro vaši “domá­cí těles­nou výcho­vu”. Téma­tem této série videí je hlav­ně kon­takt a spo­leč­ný pohyb. Někte­ré hry jsou s mečem, jiné může­te hrát i na pro­cház­ce v přírodě…
Užij­te si to!

Hlav­ní uči­tel naše­ho klu­bu Mar­tin Švih­la (5. dan Aiki­kai) se svo­jí dce­rou před časem nato­či­li aiki­do videa pro děti a teď vám je nabí­zí­me v sérii člán­ků (toto je 3. díl) sestří­ha­né pro domá­cí použití.

Před­cho­zí člán­ky (dal­ších 10 videí) na stej­né téma jsou tady:
Domá­cí těles­ná výcho­va s aiki­dem – díl 1. (6 videí)
Domá­cí těles­ná výcho­va s aiki­dem – díl 2. (4 videa)

Jak na to?

 1. Podí­vej­te se na videa spo­lu s dětmi
 2. Vyber­te si co se vám líbí
 3. Zkus­te to
 4. Bav­te se (tohle je nej­dů­le­ži­těj­ší bod)

Hry a cvi­če­ní dělá­me na našich dět­ských aiki­do tré­nin­cích – vybra­li jsme zde tako­vé, kte­ré může­te dělat doma:

 • cvi­če­ní jsou jed­no­du­chá a bezpečná,
 • zvlád­ne­te je v ome­ze­ném pro­sto­ru bytu,
 • potře­bu­je­te pou­ze běž­né vyba­ve­ní dět­ské­ho pokoje,
 • dospě­lí nepo­tře­bu­jí žád­né spe­ci­ál­ní zna­los­ti nebo výcvik,
 • vět­ši­nu her může dělat jeden dospě­lý a více dětí,
 • někte­ré z her zvlád­nou star­ší děti bez dospělých,
 • spo­lu s dět­mi si může­te vymys­let vlast­ní vari­an­ty cvičení.

Kontakt v pohybu #1

Kon­takt – vní­má­ní kon­tak­tu, vytvá­ře­ní kon­tak­tu, spo­leč­ný pohyb pro­sto­rem. Ve videu vás čeká 5 růz­ných her na kon­takt a jejich vari­an­ty – urči­tě si vymys­lí­te i další!

Kontakt v pohybu #2

Tohle video je zkrá­ce­ným “zázna­mem” jed­no­ho naše­ho onli­ne tré­nin­ku pro nejmen­ší děti a jejich rodi­če. Začí­ná to hrou na “sochu a socha­ře”, na kte­rou nava­zu­jí dal­ší čty­ři hry na kon­takt a pohyb.

Hry s mečem

Hry s mečem – dýchá­ní, spo­je­ní s part­ne­rem, reak­ce, jed­no­du­ché tech­ni­ky… Ve videu najde­te 8 růz­ných her s mečem – a urči­tě si vymys­lí­te i dal­ší! A pama­tuj­te – u těch­to cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá bez­peč­nost, tak­že s nářa­dím cvič­te poma­lu a opa­tr­ně. Nebo si vytvoř­te měk­ké pěno­vé meče nebo meče z role papíru.

Kočka chytá světelný bod

Zví­ře­cí pohy­by jsou skvě­lé a vše­stran­né cvi­če­ní, avšak ne vždy to děti baví. Sta­čí jim však dát pří­běh, zaba­lit ho do hry a děti si ani nevšim­nou, že se 5 minut inten­ziv­ně pohy­bu­jí. Pří­běh v této hře je jed­no­du­chý – kočka se sna­ží chy­tit svě­tel­ný bod z (jako) lase­ro­vé­ho uka­zo­vát­ka na zemi (vidě­li jste Taj­ný život maz­líč­ků 2?). Nebo v dru­hé vari­an­tě se ta samá kočka pokou­ší uhnout lase­ro­vé­mu meči (aby jí nepo­pá­lil kožíšek).

Tato cvi­če­ní roz­ví­je­jí základ­ní pohy­bo­vé schop­nos­ti a zruč­nos­ti. Při jejich výbě­ru čer­pá­me nejen z tra­dič­ních aiki­do cvi­če­ní, ale také z moder­ních tělo­vý­chov­ných a peda­go­gic­kých postu­pů (hod­ně inspi­ra­ce máme napří­klad z kanad­ské­ho sys­té­mu Phy­s­i­cal Lite­ra­cy).

Dal­ší díly toho­to člán­ku při­dá­me brzy… pokud o tom chce­te infor­ma­ci, při­hlaš­te se k odbě­ru našich novi­nek a my vám pak pošle­me mail:

Chci dostávat novinky:

Přejeme hodně zábavy u společného pohybu. A hodně zdraví!