6 videí: cvičení pro rodiče a děti v karanténě (domácí tělesná výchova 1. díl)

Děti i dospě­lí potře­bu­jí pohyb i v karan­té­ně – pohyb totiž zvy­šu­je imu­ni­tu a při­ná­ší spous­tu spo­leč­ných zážit­ků. Tak­že milí rodi­če, pokud pra­cu­je­te z domu a máte u toho děti ve věku 5–8 let – nabí­zí­me vám inspi­ra­ci na hra­vou zába­vu. Tato videa vás uvol­ní po dlou­hém dni plném prá­ce kom­bi­no­va­né s poku­sy o domá­cí vzdělávání.

Hlav­ní uči­tel naše­ho klu­bu Mar­tin Švih­la (5. dan Aiki­kai) se svo­jí dce­rou před časem nato­či­li aiki­do videa pro děti a teď vám je nabí­zí­me v této sérii člán­ku (tohle je 1. díl) sestří­ha­né pro domá­cí pou­ži­tí.

Dru­hý díl série na domá­cí cvi­če­ní obsa­hu­je 4 videa a najde­te ho tady.

Jak na to?

 1. Podí­vej­te se na videa spo­lu s dětmi
 2. Vyber­te si co se vám líbí
 3. Zkus­te to
 4. Bav­te se (tohle je nej­dů­le­ži­těj­ší bod)

Hry a cvi­če­ní dělá­me na našich dět­ských aiki­do tré­nin­cích – vybra­li jsme zde tako­vé, kte­ré může­te dělat doma:

 • cvi­če­ní jsou jed­no­du­chá a bezpečná,
 • zvlád­ne­te je v ome­ze­ném pro­sto­ru bytu,
 • potře­bu­je­te pou­ze běž­né vyba­ve­ní dět­ské­ho pokoje,
 • dospě­lí nepo­tře­bu­jí žád­né spe­ci­ál­ní zna­los­ti nebo výcvik,
 • vět­ši­nu her může dělat jeden dospě­lý a více dětí,
 • někte­ré z těch her mož­ná zvlád­nou star­ší děti bez dospělých,
 • spo­lu s dět­mi si může­te vymys­let vlast­ní vari­an­ty cvičení.

 

Zde je výběr prv­ních 6 videí:

Uhýbání

Postřeh, vní­má­ní pro­sto­ru, pruž­nost, pohy­bo­vá vše­stran­nost – to je poma­lej­ší i rych­lej­ší uhý­bá­ní. Ve videu vás čeká 7 růz­ných uhý­ba­cích cvi­če­ní a závě­reč­ná plyšá­ko­vá bitva.
Pozor: pou­ží­vej­te pou­ze měk­ké před­mě­ty a nehá­zej­te pří­liš rychle.

Obr a trpaslík

Neko­neč­ná hra “na babu” pro oprav­du malé pro­sto­ry. Když dospě­lí děla­jí vel­ké a poma­lé pohy­by, pří­jem­ně si pro­táh­nou tělo. Obro­vi dopo­ru­ču­je­me vydá­vat stra­ši­del­né zvu­ky, pak je to pro trpas­lí­ka zábavnější.
Dopo­ru­če­ný věk (u trpas­lí­ka): 4–8 let

Zvířátka

Roz­voj základ­ních loko­moč­ních schop­nos­tí (pla­ze­ní, leze­ní, sko­ky) for­mou hry na zví­řát­ka. Dospě­lí můžou hrát také – dokon­ce si může­te udě­lat závo­dy. A neza­po­meň­te se po kaž­dém kole pozdra­vit plácnutím.
(Videa s dal­ší­mi zví­řát­ky najde­te v našem člán­ku Základ­ní zví­řát­ka: 7 videí s růz­ný­mi dru­hy loko­mo­ce)

Základní padání a vstávání

Prv­ní cvi­če­ní je pří­jem­né pro­ta­že­ní, dal­ší oce­ní spí­še děti, kte­ré už aiki­do cvi­či­ly. A dospě­lí u toho můžou udě­lat pár dře­pů. Mís­to žíně­nek může­te pou­žít kobe­rec nebo tlust­ší karimatky.

Rozcvička

Malé roze­hřá­ní, vní­má­ní těla, opa­ko­vá­ní jmen jed­not­li­vých čás­tí těla… Star­ší děti můžou zku­sit krou­tit lok­ty ve stej­ném smě­ru, nebo rame­ny pro­ti sobě (jed­na paže vpřed a dru­há vzad).
Roz­cvič­ku dopo­ru­ču­je­me před kaž­dým del­ším cvi­če­ním – hlav­ně pro dospělé.

Vázání pásku

Ten­to člá­nek původ­ně vzni­kal pro rodi­če našich nejmen­ších aiki­dis­tů – tak­že v něm je i vázá­ní pás­ku. Výbor­né koor­di­nač­ní cvi­če­ní – dává­me ho sem spe­ci­ál­ně pro malé aikidisty.

Tato cvi­če­ní roz­ví­je­jí základ­ní pohy­bo­vé schop­nos­ti a zruč­nos­ti. Při jejich výbě­ru čer­pá­me nejen z tra­dič­ních aiki­do cvi­če­ní, ale také z moder­ních tělo­vý­chov­ných a peda­go­gic­kých postu­pů (hod­ně inspi­ra­ce máme napří­klad z kanad­ské­ho sys­té­mu Phy­s­i­cal Lite­ra­cy).

Dru­hý díl série na domá­cí cvi­če­ní obsa­hu­je 4 videa (zdra­vá cho­di­dla, háze­ní a chy­tá­ní a ská­ká­ní) a najde­te ho tady.

Dal­ší díly toho­to člán­ku při­dá­me brzy… pokud o tom chce­te infor­ma­ci, při­hlaš­te se k odbě­ru našich novi­nek a my vám pak pošle­me mail:

Chci dostávat novinky:

Přejeme hodně zábavy u společného pohybu. A hodně zdraví!