Aikido v čase koronaviru – jak posílit svoji imunitu (nejen pro aikidisty)

Aiki­do nás učí, jak při­jmout, vyu­žít a zlep­šit jakou­ko­liv situ­a­ci a záro­veň se u toho něco nové­ho nau­čit. Jak může­me toto umě­ní apli­ko­vat na sou­čas­nou situ­a­ci kolem epi­de­mie koro­na­vi­ru? Jak to udě­lat tak, že se po všech bez­peč­nost­ních opat­ře­ních a tré­nin­ko­vé pau­ze setká­me v lep­ší kon­di­ci a zdra­věj­ší než před nimi?

Teď máme pří­le­ži­tost tré­no­vat aiki­do v kaž­do­den­ním životě.

(V tom­to člán­ku nepíšu o pre­ven­ci typu “mytí rukou” – postu­py ochra­ny před viry jsou popi­so­vá­ny čas­to a dosta­teč­ně jin­de. Tady je napří­klad hez­ké prak­tic­ké shr­nu­tí pod­lo­že­né vědec­kým výzku­mem. Násle­du­jí­cí člá­nek je o posí­le­ní osob­ní imunity.)

 

Obyčejné věci a selský rozum

O koro­na­vi­ru je stá­le ješ­tě málo infor­ma­cí, něko­lik věcí je však téměř jis­tých. COVID-19 je respi­rač­ní one­moc­ně­ní (tedy napa­dá hlav­ně dýcha­cí ces­ty), a i v epi­de­mii zůstá­vá vel­ká část popu­la­ce zdra­vá a naše odol­nost vůči viru závi­sí hlav­ně od naší imu­ni­ty. Od čeho v tom­to pří­pa­dě závi­sí naše imunita?

 • Dosta­teč­ný spá­nek – dob­rý odpo­či­nek je základ! Spát v noci 8–9 hodin, ide­ál­ně jít spát před 23. hodi­nou, chvil­ku si zdřím­nout po obě­dě. Ješ­tě jed­nou: dob­rý spá­nek je důležitý!
 • Pit­ný režim – léka­ři dopo­ru­ču­jí pít hod­ně a čas­to a tím udr­žo­vat sliz­ni­ce vlh­ké (Na Taiwa­nu, kte­rý epi­de­mii zvlád­nul, dopo­ru­čo­va­li auto­ri­ty pít tep­lou vodu)
 • Jíd­lo – dob­ře, pes­t­ře a poma­lu jíst. Kaž­dý potře­bu­je tro­chu jiné jíd­lo a já před­po­klá­dám, že víte, co a proč jíte a jak na vás jíd­lo působí. 
 • Anti­o­xi­dan­ty a “doplň­ky stra­vy” – tako­vá obec­ná kla­si­ka: ovo­ce, zele­ni­na, hod­ně vita­mí­nu C. Kaž­dý máte urči­tě navíc vlast­ní tri­ky – někdo pre­fe­ru­je bylin­ky, někdo hou­by, jiný zele­ný čaj nebo zele­né potraviny.
 • Pohyb na čer­stvém vzdu­chu – čestvý vzduch, slun­ce, stro­my kolem a vyso­ké nebe nad hla­vou zvy­šu­jí imu­ni­tu tak nějak automaticky…

Teď máme čas si všech­ny tyto věci dopřát!

(Nao­pak pří­liš alko­ho­lu, kou­ře­ní a uží­vá­ní jiných sub­stan­cí naše tělo oslabují.)

 

Fyzické cvičení pro zdraví

Pra­vi­del­ný pohyb je důle­ži­tá sou­část osob­ní imu­ni­ty. Dopřejme si pohyb ide­ál­ně 2x za den 10–20 minut v inten­zi­tě při­mě­ře­ně naší kon­di­ci. To, co hle­dá­me, je pra­vi­del­nost a zla­tá střed­ní ces­ta (extrémy imu­ni­tě nesvědčí). 

Pár tipů:

 • Aiki­do roz­cvič­ka – naše roz­cvič­ka je jed­no­du­chá, avšak když ji dělá­me pra­vi­del­ně, je to výbor­né zdra­vot­ní cvi­če­ní. Pama­tu­je­te si ta cvi­če­ní? Pokud ne, čtě­te dále.
 • Mává­ní ruka­ma – toto vyni­ka­jí­cí a uni­ver­zál­ní cvi­če­ní je sou­čás­tí naší roz­cvič­ky, pro­bu­dí a roz­prou­dí celé tělo – podrob­né infor­ma­ce i s videem najde­te v tom­to člán­ku. Pokud si z toho udě­lá­te jádro své­ho domá­cí­ho cvi­če­ní, dopo­ru­ču­ji mávat 5–20 minut. 
 • Mak­ko-hó – tato sesta­va pochá­zí ze shi­at­su, nata­hu­je celé tělo a všech­ny jeho ener­ge­tic­ké dráhy – je výbor­né i na zklid­ně­ní před spa­ním. Na goo­gle najde­te mno­ho vari­ant, já dopo­ru­ču­ji toto obráz­ko­vé PDF od Jana Ple­tán­ka  (z jeho strá­nek Tai­ji Par­du­bi­ce)

Cvi­če­ní výše jsou jen základ. Kaž­dý z vás pozná desít­ky dal­ších cvi­če­ní (základ­ní kro­ky, cvi­če­ní na cen­t­rum, se zbra­ně­mi, ener­ge­tic­ká nebo decho­vá cvi­če­ní…), tak­že si může­te svo­je kaž­do­den­ní indi­vi­du­ál­ní tré­nin­ky posklá­dat tak, jak potřebujete. 😉

Samo­zřej­mě, dopo­ru­ču­ji cvi­čit v zdra­vém a dob­ře vět­ra­ném prostoru.

 

Veselá mysl – půl zdraví

“Mysl oby­čej­né­ho člo­vě­ka je zapla­ve­na opti­mis­mem a leh­kos­tí pokaž­dé,‭ ‬když se mu poda­ří zdo­lat něja­ký pro­blém.‭ ‬Sklí­če­nost při­chá­zí teh­dy,‭ ‬je-li člo­věk něčím udo­lán a zdeptán. Mít opti­mis­tic­ké roz­po­lo­že­ní mys­li zna­me­ná puto­vat za osví­ce­ním,‭ ‬být v depre­si nako­nec zna­me­ná žalář.‭” napsal v sedm­nác­tém sto­le­tí samu­raj a zeno­vý mis­tr Šósan. ‬

A čes­ký kla­sik Švejk k tomu dodal: “To chce klid.”

Jak na to za daných okolností?

 • Nebrát si zprá­vy pří­liš osob­ně – novi­ná­ři jsou pla­ce­ni za vytvá­ře­ní drá­my a pokud ji kon­zu­mu­je­me pří­liš čas­to, může­me začít kle­sat na duchu. Řeše­ní je ome­zit sle­do­vá­ní zpráv a Face­boo­ku a netrá­vit pří­liš času stě­žo­vá­ním si na situ­a­ci. Ta je totiž tako­vá jaká je – naše stě­žo­vá­ní ji nezmě­ní, jen nás oslabuje. 
 • Regu­la­ce stre­su – stres osla­bu­je imu­ni­tu. Tak­že pokud cítí­te, že na vás život tla­čí pří­liš, zkus­te najít způ­sob, jak si udě­lat odstup a pohod­lí. Pomo­ci můžou i spá­nek, pro­cház­ka nebo cvi­če­ní, zmí­ně­ná výše.
 • Zdvo­ři­lost a las­ka­vost – už teď si začí­na­jí lidé navzá­jem nadá­vat kvů­li roz­díl­ným názo­rům na situ­a­ci a neu­vě­do­mu­jí si, že tím otra­vu­jí vzduch hlav­ně sami sobě. Zdvo­ři­lost a las­ka­vost jsou v aiki­dě jádrem naše­ho cvi­če­ní – a teď máme pří­le­ži­tost pro­cvi­čo­vat je pod tla­kem situ­a­ce. Pozdra­vit, poprosit, podě­ko­vat… a, pokud je to mož­né, situ­a­ce řešit s úsmě­vem a humorem. 🙂
 • Pří­jem­ná spo­leč­nost – trá­vit čas s lid­mi, kte­ré máme rádi, a se kte­rý­mi nám je dob­ře, hrát si s dětmi…
 • Vyu­žít ten čas – mno­ho z nás bude mít nuce­ně více času než obvykle. Může­me dělat věci, kte­ré jsme už dáv­no chtě­li: tvo­řit, číst si kníž­ku, nau­čit se něco nového… 

O tom je vlast­ně celý ten­to člá­nek. Dosta­li jsme chví­li času navíc – doká­že­me ho vyu­žít pro sebe?

Napsal: Mar­tin Švihla