4 videa: cvičení pro rodiče a děti v karanténě (domácí tělesná výchova 2. díl)

Dal­ší inspi­ra­ce pro pohyb rodi­čů a dětí v karan­té­ně: dnes se podí­vá­me na malé dět­ské nožič­ky, bude­me házet a chy­tat a také ská­kat. U kaž­dé­ho videa najde­te pár slov o tom, proč je dělá­me a jak při­spí­va­jí k zdra­vé­mu vývo­ji děti. Užij­te si to.

Hlav­ní uči­tel naše­ho klu­bu Mar­tin Švih­la (5. dan Aiki­kai) se svo­jí dce­rou před časem nato­či­li aiki­do videa pro děti a teď vám je nabí­zí­me v sérii člán­ků (toto je 2. díl) sestří­ha­né pro domá­cí použití.

Prv­ní díl série na domá­cí cvi­če­ní obsa­hu­je 6 videí a najde­te ho tady.

Jak na to?

 1. Podí­vej­te se na videa spo­lu s dětmi
 2. Vyber­te si co se vám líbí
 3. Zkus­te to
 4. Bav­te se (tohle je nej­dů­le­ži­těj­ší bod)

Hry a cvi­če­ní dělá­me na našich dět­ských aiki­do tré­nin­cích – vybra­li jsme zde tako­vé, kte­ré může­te dělat doma:

 • cvi­če­ní jsou jed­no­du­chá a bezpečná,
 • zvlád­ne­te je v ome­ze­ném pro­sto­ru bytu,
 • potře­bu­je­te pou­ze běž­né vyba­ve­ní dět­ské­ho pokoje,
 • dospě­lí nepo­tře­bu­jí žád­né spe­ci­ál­ní zna­los­ti nebo výcvik,
 • vět­ši­nu her může dělat jeden dospě­lý a více dětí,
 • někte­ré z her zvlád­nou star­ší děti bez dospělých,
 • spo­lu s dět­mi si může­te vymys­let vlast­ní vari­an­ty cvičení.

Zdravá chodidla

Něko­lik cvi­če­ní a her pro malé dět­ské nožič­ky – roz­ví­je­jí pro­po­je­ní moz­ku a nohou, pod­po­ru­jí zdra­vou klenbu cho­di­del, odstra­ňu­jí plo­ché nohy. Za tep­lých jar­ních dní je může­te dělat i nabo­so ven­ku na trávě.

Základní házení

Tohle oby­čej­né háze­ní je vel­mi důle­ži­té koor­di­nač­ní cvi­če­ní. Pomá­há roz­ví­jet spo­lu­prá­ci všech čás­tí těla a navíc roz­ví­jí pro­sto­ro­vé vní­má­ní a pro­po­je­ní moz­ku a pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu. Dalo by se říct, že děti, kte­ré umí házet, budou mít ve ško­le lep­ší geo­me­t­ric­kou před­sta­vli­vost. Někte­ří věd­ci dokon­ce tvr­dí, že háze­ní v prů­bě­hu evo­lu­ce roz­vi­nu­lo naše tělo a mozek tak, že jsme se moh­li stát lidmi.
Ať je to jak­ko­liv – udě­lej­te si z toho zábavu.

Chytání a postřeh

Základ­ní háze­ní a chy­tá­ní dvě­ma ruka­ma a také hry na postřeh. Pokud se to zvrh­ne na plyšá­ko­vou nebo pol­štá­řo­vou bitvu, tím líp.

Základní skoky

Děti milu­jí ská­ká­ní – je živé, akč­ní, hra­vé. A navíc: děti oprav­du potře­bu­jí ská­ká­ní kvů­li své­mu zdra­vé­mu vývo­ji. Ská­ká­ní umož­ňu­je dětem roz­vi­nout pruž­nost šlach a pev­nost kos­tí tak, jako žád­ný jiný pohyb.
Děti by pros­tě měly ská­kat – tak jim to pro­sím umožněte.
Ve videu najde­te jen základ­ní sko­ky, růz­né pokro­či­lej­ší hry a cvi­če­ní chys­tá­me do dal­ší­ho videa.

Tato cvi­če­ní roz­ví­je­jí základ­ní pohy­bo­vé schop­nos­ti a zruč­nos­ti. Při jejich výbě­ru čer­pá­me nejen z tra­dič­ních aiki­do cvi­če­ní, ale také z moder­ních tělo­vý­chov­ných a peda­go­gic­kých postu­pů (hod­ně inspi­ra­ce máme napří­klad z kanad­ské­ho sys­té­mu Phy­s­i­cal Lite­ra­cy).

Dal­ší díly toho­to člán­ku při­dá­me brzy… pokud o tom chce­te infor­ma­ci, při­hlaš­te se k odbě­ru našich novi­nek a my vám pak pošle­me mail:

Chci dostávat novinky:

Přejeme hodně zábavy u společného pohybu. A hodně zdraví!