Mezinárodní seminář – Jan Nevelius 2022

Švéd­ský uči­tel Jan Neve­lius (7. dan) nás navště­vu­je pra­vi­del­ně už mno­ho let a při­ná­ší nám inspi­ra­ci v podo­bě sta­bil­ní­ho a záro­veň dyna­mic­ké­ho aiki­da. Obvykle jeho semi­ná­ře v Pra­ze navště­vu­jí i aiki­dis­té z růz­ných kou­tů Evro­py, tak­že je cvi­če­ní ješ­tě o to pestřejší.