Otevření dódžó Aikido Vinohrady

Prv­ní tré­nink v našem dódžó se konal v pon­dě­lí 3. září 2007. Pozva­li jsme něko­lik přá­tel z praž­ských i mimo­praž­ských aiki­do klu­bů, aby nám pomoh­li nový pro­stor vypl­nit cvi­če­ním, a tak nás spo­lu s 10 úpl­ný­mi začá­teč­ní­ky bylo asi 25.
Po tré­nin­ku jsme se pře­su­nu­li do ved­lej­ší míst­nos­ti, kde sho­dou okol­nos­tí síd­lí restau­ra­ce (tak blíz­ko to máme!) a ote­vře­ní dódžo vel­mi zleh­ka oslavili.
(Auto­rem foto­gra­fií je Matouš Mihaliček.)