Karaoke a horečka páteční noci

Ten­to večer byl nepřed­ví­da­tel­ný, v kara­o­ke baru byla vět­ši­na z nás popr­vé. Dora­zí vůbec někdo? A kdo? Mož­ná sesta­va se měni­la celý pátek, lidé se při­hla­šo­va­li a odhla­šo­va­li, jak se jim prů­běž­ně měnil pro­gram. Nako­nec se nás sešlo osm­náct. Prv­ní zpě­vác­ké poku­sy, prv­ní drin­ky, nejis­to­tu postup­ně roz­há­něl smích. Naštěs­tí jsou mezi námi tako­ví, kte­ří umí zruč­ně balan­co­vat mezi trap­nos­tí a vti­pem a doká­za­li strh­nout ostat­ní. To jsme však netu­ši­li, co nás čeká později.

 

Jak jsme se roze­zpí­va­li, ang­lic­ké son­gy zača­ly stří­dat ital­ské, rumun­ské, fin­ské a čín­ské pop hity… Brzy nám dva mik­ro­fo­ny byly málo, někte­ré věci jsme s potě­še­ním kři­če­li všich­ni. V tom nej­lep­ším moni­tor uká­zal 3, 2, 1, 0 sekund a sklad­ba v polo­vi­ně zhas­la. Rezer­vo­va­né dvě hodi­ny utek­ly až pří­liš rychle.

Jed­ná­ní o tom, jest­li si kou­pí­me ješ­tě jed­nu hodi­nu pře­ru­ši­la Ange­li­ca: “I go to café in Hole­šo­vi­ce, the­re is an open mic jam sessi­on and my fri­ends are pla­y­ing toni­ght.” Roz­hod­nu­to bylo za pár sekund, pře­sun tram­va­jí přes řeku netr­val mno­hem déle.

Kavár­na narva­ná lid­mi tak, že se neda­lo pro­jít. V kou­tě pár kře­sel, kam si mohl sed­nout kdo­ko­liv, kdo chtěl hrát a zpí­vat pro ostat­ní. Argentín­ské street food, ital­ské čer­ve­né víno, úně­tic­ké pivo, vel­mi přá­tel­ská mezi­ná­rod­ní atmo­sfé­ra, skvě­lí muzi­kan­ti. A pro­to­že Ange­licu spous­ta lidí zna­la (ne jako Jonu v Ber­lí­ně!), brzy jsme byli sou­čás­tí míst­ní rodi­ny. Ange­li­ca zpí­va­la – Ele­a­nor Rig­by a “all the lone­ly peo­ple” mi zně­li v uších celou noc. Ami zpí­va­la a hrá­la na kyta­ru své vlast­ní sklad­by! Jak večer dozrá­val, pod­nik se vyprázd­ňo­val – dokon­ce jsme si moh­li sed­nout. Mlu­vi­li jsme jeden přes dru­hé­ho, pře­kři­ko­va­li jsme hud­bu, někte­ří hrá­li Car­ca­s­so­ne. Po jed­né v noci si pár z nás vza­lo taxi a jeli jsme domů. A pro dal­ší noc pokra­čo­va­la až do závě­reč­né ve tři 🙂

Pokud jste tuhle jízdu zmeš­ka­li, neli­tuj­te. Plá­nu­je­me dal­ší večír­ky a včas vám o nich dáme vědět!