Zažít se v(e Slovenském) ráji

Zele­né kop­ce, stu­de­né poto­ky, úzké skal­ní prů­rvy a upro­střed toho vše­ho mla­dí lidé ze Slo­ven­ska, Čes­ké repub­li­ky a Ukra­ji­ny cvi­čí týden aikido.

Byly jsme opět ve Slo­ven­ském ráji a bylo to nád­her­né! Kaž­dý den jsme absol­vo­va­li dva tré­nin­ky, cho­di­li jsme do kop­ců, lez­li po ska­lách, jez­di­li na kole, večer jsme sedě­li u ohně nebo hrá­li hry. Pros­tě jsme zaží­va­li sami sebe v pří­ro­dě, ve cvi­če­ní, upro­střed přátel.

Podí­vej­te se na fot­ky a videa – uvi­dí­te tam jis­křič­ky té nálady.

Chce­te to všech­no zažít také? Příští roč­ník bude 18.–25.8.2024 a vy se k nám může­te při­dat. Poznač­te si ten datum a dej­te nám vědět, že máte zájem. Podrob­nos­ti budou včas v sezna­mu našich semi­ná­řů.