Aikido na Zažít město jinak 2014

Na sou­sed­ské slav­nos­ti “Zažít měs­to jinak” v sobo­tu 20. září 2014 v Bel­gic­ké jsme před­vá­dě­li aiki­do na pódiu a také jsme měli na chod­ní­ku posta­ve­né tata­mi a cvi­či­li jsme. Mno­ho lidí se zasta­vi­lo – podí­vat se, zeptat se nebo si dokon­ce zacvi­čit. Zába­vu pře­ru­šil odpo­led­ní déšť, tak jsme se ukry­li do neda­le­ké kavár­ny. Výbor­ná akce – těší­me se na příští roč­ník cvi­če­ní na ulici.
(Autor­kou krás­ných fotek je Tere­za Pří­ho­do­vá, děkujeme.)