Děti a cvičení v přírodě

Prv­ní dub­no­vý víkend 2019 jsme s malý­mi i vět­ší­mi aiki­dis­ty vyra­zi­li cvi­čit na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku v Čes­kých Kopis­tech. Zaži­li jsme tam tré­nin­ky aiki­da i cvi­če­ní s mečem, hry v pří­ro­dě, spo­lu­prá­ci u tvor­by vla­jek i sou­pe­ře­ní samu­raj­ských rodů, voze­ní na koni, leze­ní na stro­my, prá­ci na poli, krme­ní hos­po­dář­ských zví­řat i večer­ní oheň s kytarou.
Téměř tři dny jsme se kou­pa­li ve smě­si pří­ro­dy, pohy­bu, hos­po­da­ře­ní, tvo­ře­ní a spo­leč­né­ho času. Děti i dospě­lí si domů při­nes­li mno­ho neza­po­me­nu­tel­ných zážitků.