Dynamické cvičení z Francie

Květ­no­vý semi­nář Gasto­na Nico­les­si­ho (5. dan z Fran­cie) byl letos výji­meč­ně inten­ziv­ní. Věno­va­li jsme se hlav­ně pře­ná­še­ní hmot­nos­ti a tla­ku na part­ne­ra, tak­že mno­hé z nás pořád­ně bole­la steh­na z neu­stá­lé prá­ce nohou. Také cvi­če­ní s tyčí a mečem bylo dyna­mic­ké a nároč­né na fyzič­ku i pozor­nost. Za víkend jsme si dopřá­li 10 hodin tré­nin­ku a bylo to tak ako­rát. Už se těší­me na příští Gas­to­no­vu návštěvu!
A samo­zřej­mě gra­tu­lu­je­me Míše a Janě ke slo­že­ní zkou­šek – obě cvi­či­ly moc hez­ky a pře­ved­ly nám vel­mi pěk­né 3. a 4. kjú.