Zdenko Reguli u nás v květnu 2008

V sobo­tu 24. květ­na 2008 jsme v našem vino­hrad­ském dódžó hos­ti­li Zden­ka Regu­li­ho. Semi­nář to byl klu­bo­vý a komor­ní, pří­cho­zích odji­nud bylo málo, o to byli vzácnější.
Zají­ma­vé však bylo, že úro­veň semi­ná­ře byla mno­hem vyš­ší než při prv­ní Zden­ko­vě návštěvě u nás v říj­nu 2007. Zdá se, že dódžó poma­lu ale jis­tě roste.
(Fot­ky Tomáš Suchánek.)