První seminář: Zdenko Reguli v říjnu 2007

Prv­ní klu­bo­vý semi­nář u nás vedl Zden­ko Regu­li (4. dan) v sobo­tu 6. říj­na 2007. V tělo­cvič­ně naše­ho dódžo se sešlo něco přes 20 lidí z Aiki­do Vino­hra­dy, ale taky z jiných praž­ských klu­bů, z Par­du­bic, Brna či Studán­ky:). Pří­jem­ná komor­ní atmo­sfé­ra byla dosta­teč­nou náhra­dou za to, že jsme strá­vi­li v tělo­cvič­ně tak krás­ný pod­zim­ní den.
Auto­ři foto­gra­fií: Mar­tin Švih­la a Slá­vek Michalčík.