Ukázky na Akimatsuri 2018

Jako kaž­dý rok, i letos jsme měli tu čest vystou­pit na Japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tech (Aki­mat­su­ri) v Pra­ze. Den byl plný japon­ské kul­tu­ry a jíd­la a my jsme před­ved­li jed­nu z našich nej­lep­ších uká­zek. Ustá­li jsme i jeden zasa­že­ný nos a obe­cen­stvo se ale­spoň pře­svěd­či­lo, že naše úto­ky a tech­ni­ky roz­hod­ně nejsou domlu­ve­né. Tak na shle­da­nou příští podzim.