Cvičení celý den, párty celou noc

Jeden pro­sin­co­vý víkend: v sobo­tu semi­nář se Zden­kem Regu­lim a pak vánoč­ní pár­ty až do neděl­ní­ho rána!

Tré­nin­ky byly vel­mi inspi­ra­tiv­ní, dob­ře si zacvi­či­li pokro­či­lí i úpl­ní začá­teč­ní­ci. Po hez­kých zkouš­kách u nás při­by­lo 4x 6. kjú, 2x 5. kjú, 4x 4. kjú, 1x 2. kjú a 1x 1. kjú. A večí­rek se rych­le změ­nil na dis­ko­té­ku, kte­rá pokra­čo­va­la do brz­kých ran­ních hodin. Fakt se nám to povedlo!

Bla­ho­pře­je­me všem úšpěš­ným kan­di­dá­tům na zkouš­kách a také děku­je­me všem hos­tům z Čech, Mora­vy i Slo­ven­ska, kte­ří jste si s námi při­šli zacvi­čit a pak i zatančit 🙂

Příští rok si to zopa­ku­je­me – ter­mín Zden­ko­va semi­ná­ře a také vánoč­ní­ho večír­ku bude sobo­ta 7. pro­sin­ce 2024. Tak si to poznač­te do kalendáře!