Seminář Martin Frankovič

V květ­nu 2013 jsme do naše­ho dojo pozva­li Mar­ti­na Fran­ko­vi­če z dál­né­ho (slo­ven­ské­ho) východu.
Mar­tin vyse­kl tři vel­mi hez­ké tré­nin­ky – od základ­ních tech­nik přes zají­ma­vé vari­a­ce jsme se dosta­li až k apli­ka­cím s úde­ry. Zakon­če­ní neděl­ní­ho cvi­če­ní byla masáž – všich­ni jsme odchá­ze­li vel­mi spokojeni.

(Foto: Michal Roder)