Učitelský tým na statku – cvičení, diskuze i práce

Par­ta uči­te­lů a uči­te­lek z naše­ho klu­bu si udě­la­la jeden jar­ní víkend u našich přá­tel na Svo­bod­ném stat­ku na soutoku.
Víkend, ve kte­rém jsme namí­cha­li pobyt v pří­ro­dě, cvi­če­ní aiki­da, manu­ál­ní prá­ci, čas s přá­te­li… všech­no, co máme rádi. Ven­ku všech­no kvet­lo a rost­lo a tak jsme měli ide­ál­ní pro­stře­dí pro tvo­ři­vost a plá­no­vá­ní nových věcí.

    Bavi­li jsme se o tom:
  • co jsme se nau­či­li za uply­nu­lý rok
  • co nám dala a vza­la karanténa
  • co může aiki­do a náš klub nabíd­nout spo­leč­nos­ti, ve kte­ré žijeme
  • jak může­me ješ­tě zlep­šit naši výu­ku dospě­lých i dětí
  • jaké novin­ky zave­de­me v klu­bu od příští­ho škol­ní­ho roku

A to všech­no jsme pro­klá­da­li tré­nin­ky i pra­cí na poli – abychom o pro­po­je­ní aiki­da a kaž­do­den­ní­ho živo­ta pou­ze nemlu­vi­li, ale oprav­du ho žili.