Jak vypadá dojo v noci?

Přespá­vá­ní v dojo pat­ří mezi oblí­be­né akce u dětí – ten­to­krá­te jsme spo­ji­li sku­pi­ny dětí 8–10 let a 10–13 let. A pod­le slov dětí z toho vznik­la jed­na z nej­lep­ších přespá­va­ček, jaké si pamatují.

 Už tra­dič­ně jsme měli k veče­ři piz­zu a díva­li jsme se na film (děti si vybra­ly Limo­ná­do­vé­ho Joe). Samo­zřej­mě jsme také cvi­či­li aiki­do. Část tré­nin­ků cvi­či­li star­ší s mlad­ší­mi – bylo skvě­lé vidět, jak se star­ší cho­pi­li své role a sna­ži­li se mlad­ším pomá­hat. Nao­pak závěr tré­nin­ků byl roz­dě­le­ný. Star­ší měli šan­ci si zacvi­čit s asi­s­ten­ty ve sty­lu, jakým cvi­čí mlá­dež a mlad­ší cvi­či­li s nový­mi kama­rá­dy z dru­hé sku­pi­ny. Nej­ú­spěš­něj­ší akti­vi­tou celé přespá­vač­ky však byla drob­ná hra, kte­rou jsme hrá­li prů­běž­ně po celou dobu a odmě­nou byli slad­kos­ti z Japon­ska, kte­ré dětem poslal náš býva­lý uči­tel, aktu­ál­ně žijí­cí prá­vě v Japonsku.

 Přespá­vač­ka byla také skvě­lou šan­cí pro tři uči­te­le a tři asi­s­ten­ty popo­ví­dat si, sdí­let nápa­dy a užít si legra­ci. Všich­ni jsme se dob­ře bavi­li a čas ply­nul neu­vě­ři­tel­ně rychle.