Japonské podzimní slavnosti (Akimatsuri 2022)

Letoš­ní japon­ské pod­zim­ní slav­nos­ti byly vel­ko­le­pé! Po dvou­le­té pau­ze se na Mar­kétě sešlo přes tři­ti­sí­ce obdi­vo­va­te­lů japon­ské kul­tu­ry. Fes­ti­val orga­ni­zo­va­la Aso­ci­a­ce Japon­ců v Čes­ku (Čeko Nihon­džin Kai) a my jsme opět měli vel­kou čest před­vést na fes­ti­va­lu aiki­do. Bylo oprav­du potě­še­ním tam cvičit.

Navíc jsme si uži­li nád­her­né poča­sí, skvě­lé jíd­lo, dal­ší moc hez­ké ukáz­ky (kara­te, kjó­gen, ryu­kuy-koku drum a josa­koi) a setká­ní s mno­hý­mi zná­mý­mi. Oprav­du vyda­ře­né odpo­led­ne – děku­je­me orga­ni­zá­to­rům za pozvá­ní i za uspo­řá­dá­ní tak hez­ké události!

Už se těší­me na příští ročník!