Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

Mezi­ná­rod­ní aiki­do mara­ton v Pra­ze byl oprav­du vel­ký! IAM v Pra­ze se zúčast­ni­lo při­bliž­ně 120 lidí z téměř 20 zemí. Při­je­li lidé z Japon­ska, USA, Ang­lie, Špa­něl­ska, Švéd­ska, Rumun­ska, Mal­ty, Fran­cie, Nizo­zem­ska, Ukra­ji­ny, Maďar­ska, Rakous­ka, Němec­ka, Itá­lie, Slo­ven­ska, Čes­ké repub­li­ky… A byli to aiki­dis­té mla­dí i star­ší, muži i ženy, začá­teč­ní­ci i učitelé. 

Během 24 hodin se usku­teč­ni­lo 24 lek­cí aiki­dó – někte­ří účast­ní­ci je stih­li všech­ny, někte­ří méně. Cílem aiki­dó mara­to­nu bylo spo­leč­ně cvi­čit, čelit vlast­ním výzvám, vzá­jem­ně se pod­po­ro­vat na své ces­tě, pozná­vat nové lidi, pro­po­jo­vat lidi pro­střed­nic­tvím aiki­dó. To vše a mno­hem více se ode­hrá­lo na tata­mi i mimo něj během jed­no­ho dne a noci.

Len­ka, 18 letá stu­dent­ka z naší mlá­de­že o tom všem řek­la: “Aiki­do Mara­ton mi při­ne­sl krás­ný a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, uni­kát­ní pro­zkou­má­ní, jaký má na mne vliv úna­va – a obrov­ské pře­kva­pe­ní, neboť mne tré­nin­ky a jedi­neč­ná atmo­sfé­ra tak moc nabí­je­ly, že jsem (přes všech­ny své původ­ní před­po­kla­dy) cvi­či­la dál a dál, nocí, ránem… a moc si to uží­va­la. Záro­veň mys­lím, že jsem se posu­nu­la i v “samot­ném” cvi­če­ní, mění­cí se dyna­mi­ka díky sviž­né­mu stří­dá­ní uči­te­lů a jejich sty­lů dodá­va­la maratho­nu dal­ší úžas­ný roz­měr, zaži­la jsem (pro mě) úpl­ně nové pří­stu­py a co více, v kaž­dém nachá­ze­la prv­ky, kte­ré si odnést… čím hlou­bě­ji nad tím pře­mýš­lím, tím více se domní­vám, že nasklá­dat všech­ny ty nád­her­né dojmy do slov je nemožné…”

Nad­še­ně jsme cvi­či­li a zkou­ma­li mož­nos­ti těla i mys­li a pod­ni­ka­li jeden tré­nink za dru­hým. Večer jsme pozo­ro­va­li západ slun­ce, cvi­či­li jsme i když dru­hý den ráno vyšlo. Byli jsme una­ve­ní a šťast­ní záro­veň, navzá­jem jsme se pod­po­ro­va­li a pra­co­va­li jsme na sobě až do konce.

A pak se dosta­vil pocit úle­vy a uspokojení.

Z mno­ha ohla­sů uči­te­lů i účast­ní­ků víme – že to byl pro nás všech­ny vel­mi jedi­neč­ný zážitek.

Děku­je­me všem, kte­ří se zúčast­ni­li a umož­ni­li nám tuto osla­vu aikidó 🙂.

Tré­nin­ky ved­li: Zden­ko Regu­li (6. dan, ČR), Malo­ry Gra­ham (6. dan, USA), Gas­ton Nico­les­si (6. dan, Fran­cie), Anthea Pas­ca­ris (6. dan, Ang­lie), Nor­bert Hochstras­ser (5. dan, Maďar­sko), Anne Slui (5. dan, Nizo­ze­mí), Mag­nus Bur­man (4. dan, Švéd­sko), Iri­na Gaş­par (4. dan, Rumun­sko), Misha Rogach (4. dan, Ukra­ji­na), Ive­ta Sudo­ro­vá (4. dan, Slo­ven­sko), Mar­tin Švih­la (5. dan, ČR), Van­da Švih­lo­vá (4. dan, ČR)

Za pod­po­ru vel­ké díky: Čes­ká fede­ra­ce aiki­do, Aiki­do Aka­dé­mia Koši­ce a mno­ho dal­ších orga­ni­za­cí a klu­bů za spo­lu­prá­ciDal­ší fot­ky a videa může­te najít na Aiki­do Marathon face­book.