Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Ukázky aikidó na veletrhu EastLog 2008

Na kon­fe­ren­ci East­Log 2008 jsme v prů­bě­hu dvou dní udě­la­li cel­kem šest růz­ných uká­zek (tak zně­lo zadá­ní). Kaž­dá ukáz­ka trva­la deset minut, tak­že jsme měli dost času uká­zat nejen prá­ci beze zbra­ní, ale také boj s nožem či tyčí, nebo šerm se samu­raj­ský­mi meči (dre­vě­ný­mi i opravdovými).
Cvi­či­li jsme tři (Mar­tin, Van­da a náš kama­rád David), tak­že tem­po bylo vyso­ké a pro­to­že jsme pada­li na dře­vě­nou pod­la­hu, byli jsme po kaž­dé ukáz­ce neje­nom zpo­ce­ní, ale i tro­chu omlácení.
Kaž­do­pád­ně jsme se dob­ře bavi­li a zada­va­tel byl také spokojen.
(Fot­ky k akci bohu­žel nemá­me, zatím se k nám žád­né nedostaly.)