Máme opravdu štěstí – Franck Noel byl opět v Praze

S při­bý­va­jí­cí­mi lety náš šihan Franck Noel postup­ně zmen­šu­je počet svých semi­ná­řů po Evro­pě. A pře­ce si letos našel čas na návště­vu Prahy.
Víken­do­vý semi­nář byl plný lidí z celé Čes­ké repub­li­ky a okol­ních zemí. A jeho atmo­sfé­ra byla přes­ně tako­vá, jakou ji s Franc­kem zná­me: hlu­bo­ká, sou­stře­dě­ná, pra­cov­ní, hře­ji­vá… dva dny na tata­mi uběh­ly jako voda.

Setká­me se podob­ně i příště?