Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Letní škola Stefana Stenudda v Plzni, červenec 2010

Ve čtvr­tek večer jsme se vyda­li do Plz­ně na pro­bí­ha­jí­cí semi­nář Ste­fa­na Ste­nud­da. Kro­mě toho, že bylo vedro, ces­ta byla příjemná.

Do telo­cvič­ny u Bor­ské­ho par­ku jsme dora­zi­li těs­ně po odpo­led­ním tré­nin­ku, kde na nás už čeka­li Luboš s Danem. Asi po půl hodi­ně vítá­ní se vše­mi spo­lu­bo­jov­ní­ky jsme vyra­zi­li na veče­ři. Když jsem ulé­ha­li na pří­je­mě tvr­dé tata­mi, nemoh­li jsme se dočkat ran­ní­ho ténin­ku. Pro­to­že jest­li Luboš a Dan své vyprá­vě­ní nepře­há­ně­li, tak to bude vel­mi zajímavé.

Pátek. Budí­ček v osm hodin, sní­da­ně. Koneč­ně dora­zil Michal, tak­že jsme kom­plet a hurá na cvi­če­ní. Před obě­dem nek­te­ří z nás navští­ví zdej­ší bazé­nek pro tenis­ty, ostat­ní se spo­ko­jí se spr­chou. Po oběd pří­jem­ný relax a dal­ší tré­nink. Večer jako kla­sic­ky návště­va bud teni­so­vé restau­ra­ce a nebo hos­po­dy u Švejka.

Je sobo­ta ráno a děs­né vedro. Po dopo­led­ním tré­nin­ku já a Ras­ta opouš­tí­me Plzeň a vydá­vá­me se vla­kem do neda­le­ké­ho Cho­tě­šo­va na návště­vu pří­buz­ných. Ces­tou zpět se Ras­ťo kochá pří­ro­dou a já se cpu třeš­ně­ma. Zbyt­ku naší výpra­vy vezu od babič­ky buch­tu… chut­na­la. Dan dostal nápad obě­vo­vat krá­sy plzen­ských hos­pod. Byl to vel­mi inten­ziv­ní záži­tek. Byly jsme uťap­ka­ný, z někte­rých hos­pod zdě­še­ní a hlav­ně pře­je­de­ný. Je čas jít spát.

Nedě­le. Den odjez­du. Posled­ní tré­nink kon­čí. Balí­me si náš bor­dý­lek, hle­dá­me zbra­ně. Po hro­mad­ném lou­če­ní se nacpe­me k Dano­vy do auta a hurá směr Praha.

Jak tak nad tím pře­mýš­lí­me, všich­ni jsme jeli na „kla­sic­ký“ Ste­fa­nův semi­nář. Ale jak to tak bývá, Ste­fan nás napros­to pře­kva­pil. Cvi­či­lo se mno­ho zají­ma­vých tech­nik a úto­ků. Mys­lím, že nikdo znás netu­šil že si pod Ste­fa­nem zacvi­čí kopy, úde­ry pěs­tí kam­ko­liv si jen vzpo­me­ne­te a bude si chví­le­mi při­pa­dat jako při natá­če­ní něja­ké bitky.

(Napsa­la Marii, titul­ní fot­ku udě­lal Petr Vodič­ka na tom samém semi­ná­ři v roce 2009.)