Další školení trenéru České federace aikido

Ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do orga­ni­zu­je­me moc rádi. Je to pří­le­ži­tost podě­lit se o náš způ­sob vyu­čo­vá­ní aiki­da s dal­ší­mi čes­ký­mi klu­by a také mož­nost načer­pat inspi­ra­ci z jejich prá­ce. Záro­veň tato setká­ní roz­ši­řu­jí peda­go­gic­ké i lid­ské obzo­ry našim mla­dým uči­te­lům. A také si může­me všich­ni spo­lu zacvičit. 

Na ško­le­ní v lis­to­pa­du 2023 jsme se věno­va­li vede­ní tré­nin­ků a uči­tel­ským kom­pe­ten­cím pro sku­pi­ny dětí, mlá­de­že i dospě­lých. Po prak­tic­ké strán­ce jsme děla­li pokro­či­lé mož­nos­ti pou­ži­tí zví­ře­cí abe­ce­dy. A v dis­ku­zi vel­mi rezo­no­va­la bez­peč­nost na tré­nin­cích a prá­ce s dět­mi, kte­ré neza­pa­da­jí do skupiny.

V těch­to oblas­tech jsme obje­vi­li pro­stor pro dal­ší zkou­má­ní – tak­že příš­tě s tím asi bude­me pokračovat.