Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Letní cvičení na ostrově Oleron

Letní cvičení na ostrově Oleron

Atlan­tic­ký oce­án, ustři­ce, sýr, víno a aiki­do – to je dvou­tý­den­ní let­ní ško­la aiki­do na fran­couz­ském ost­ro­vě Ole­ron. Obvykle tam jez­dí­me ve vět­ší sku­pi­ně, letos jsme ces­to­va­li jen Mar­tin, Van­da a Barborka.
Vel­mi jsme si to celé uži­li – příš­tě se k nám může­te přidat!

Přečíst článek

Soustředění mládeže ve Slovenském ráji 2020

Soustředění mládeže ve Slovenském ráji 2020

Aiki­dis­tic­ká mlá­dež ve Slo­ven­ském ráji: cvi­če­ní, hory a přá­tel­ství… Jed­no­du­še ces­ta do pří­ro­dy a k sobě.
Na tomhle 5 den­ním mezi­ná­rod­ním semi­ná­ři je aiki­do úpl­ně všech­no – cvi­če­ní, hor­ská túra, spo­leč­né jíd­lo, kou­pá­ní v poto­ce, prá­ce v lese, roz­ho­vo­ry pod hvězd­nou oblohou…

Přečíst článek

Dynamické cvičení z Francie

Dynamické cvičení z Francie

Květ­no­vý semi­nář Gasto­na Nico­les­si­ho (5. dan z Fran­cie) byl letos výji­meč­ně inten­ziv­ní. Věno­va­li jsme se hlav­ně pře­ná­še­ní hmot­nos­ti a tla­ku na partnera.
V sobo­tu byly také zkouš­ky: gra­tu­lu­je­me Míše a Janě – obě cvi­či­ly moc hez­ky a pře­ved­ly nám vel­mi pěk­né 3. a 4. kjú.

Přečíst článek