Zkoumání aikida s Janem Neveliem

Kaž­dý semi­nář s Janem je pře­kva­pe­ní. Jan o svém vyu­čo­vá­ní mlu­ví jako o “prů­zku­mu” (explo­rati­on), a tak kaž­dý rok zkou­má­me zná­mé tech­ni­ky z nových pohledů…

Téma­tem je čas­to pohy­bo­vý prin­cip, aspekt prá­ce uke­ho, prá­ce na vychý­le­ní, hra se vzta­hem mezi part­ne­ry nebo men­tál­ní před­sta­va. Ať je to jak­ko­liv, cvi­če­ní s Janem při­ná­ší více otá­zek než odpo­vě­dí. A také je to vel­ké potě­še­ní – mož­ná pro­to na kaž­dý jeho dal­ší semi­nář v Pra­ze při­chá­zí více a více lidí z celé Evropy.