Jídlo, víno, cvičení… Barcelona

V Pra­ze byla ješ­tě kru­tá úno­ro­vá zima, na letiš­ti v Bar­ce­lo­ně nás při­ví­ta­lo slun­ce a vůně neda­le­ké­ho moře. Náš výlet začí­nal oprav­du slibně. 

Na semi­nář s Franc­kem Noelem jsme vyra­zi­li čty­ři – Mar­tin, Michal, Pavel a Eliš­ka a naše zvě­da­vost se neo­me­zo­va­la pou­ze na aiki­do. Bar­ce­lo­na je totiž jed­no z nej­hez­čích měst Evropy.

A tak jsme se tou­la­li ulič­ka­mi, ve kte­rých na stro­mech rost­li man­da­rin­ky. Obdi­vo­va­li katedrá­lu Sagra­da Fami­lia. Navště­vo­va­li jsme tapas bary, uží­va­li si špa­něl­ské čer­ve­né a por­tu­gal­ské zele­né víno, ochut­ná­va­li šun­ky i moř­ské potvory. 

Špa­něl­ští přá­te­lé nás vytáh­li do skvě­lé restau­ra­ce – 6–7 cho­dů toho nej­lep­ší­ho z Kata­lán­ska – i čas veče­ře byl vel­mi míst­ní: zača­li jsme v 22:30 a kon­či­li kávou a dezer­tem půl hodi­ny po půlnoci.

Za dva dny jsme toho stih­nout více nemoh­li. Tak­že když jsme se vra­ce­li čes­kou zimou z praž­ské­ho letiš­tě, shod­li jsme se, že Bar­ce­lo­na roz­hod­ně sto­jí za dal­ší návště­vu! Při­dá­te se?