Seminář Zdenka Reguliho

Pro­sin­co­vý semi­nář Zden­ka Regu­li­ho v Pra­ze po dlou­hých třech letech měl skvě­lou účast. Kro­mě nás z Vino­hrad si při­šli zacvi­čit aiki­dis­té z více než 10 dal­ších klu­bů (dokon­ce i ze zahra­ni­čí) a všich­ni jsme si výbor­ně zacvičili.

Už se těší­me na Zden­ko­vu návště­vu příští rok.