Gaston Nicolessi opět v Praze

Na jaře nás opět navští­vil Gas­ton z Fran­cie. Tři dny jsme s ním cvi­či­li vol­ným, hra­vým a záro­veň inten­ziv­ním cvi­če­ním – roz­ví­je­li jsme základ­ní prin­ci­py jako kon­takt, vede­ní, uvol­ně­ní… a také jsme pra­co­va­li se zbraněmi. 

Kro­mě tré­nin­ků jsme toho zaži­li ješ­tě mno­hem více – někte­ří z nás absol­vo­va­li zkouš­ky, spous­tu času jsme spo­leč­ně trá­vi­li v restau­ra­cích a kavár­nách. Pohled na tera­su plnou aiki­dis­tů oprav­du potěší.

Postup­ně jsme se pono­ři­li do inten­ziv­ní­ho pohy­bu a pří­jem­né úna­vy a i když mno­ho z nás mělo v nedě­li dost, shod­li jsme se, že to stá­lo za to. A těší­me se na příští setkání.