Aikido Summer – jak jsme si užili Berlín

Aiki­do Sum­mer jsou čty­ři dny aiki­da s osmi uči­te­li v Ber­lí­ně. A také je to spous­ta přá­tel, kul­tu­ry a dob­ré­ho jíd­la. Ber­lín je pros­tě šik.

Tuto akci kaž­do­roč­ně pořá­da­jí spo­leč­ně Kra­nich Dojo Krauzberg z Ber­lí­na, Dojo de la Rose­raie z Tou­lou­se, Vana­dis Dojo ze Stoc­khol­mu a naše Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy. Tak­že jsme tam tak tro­chu doma a letos nás jelo 12. 

Oprav­du jsme si to uži­li – tré­nin­ky, veče­ry v restau­ra­cích, pro­cház­ky po uli­cích a náměs­tích, spa­ní v dódžó a také závě­reč­nou pár­ty.Příští roč­ník bude 29.8.–1.9.2024 – může­te se k nám při­dat! Podrob­nos­ti najde­te na webu Aiki­do Sum­mer.