První národní seminář ČFAI

Na pod­zim 2021 pořá­da­la Čes­ká fede­ra­ce aiki­do v praž­ském Kar­lí­ně svůj prv­ní národ­ní semi­nář a pro­to­že jsme to měli oprav­du za rohem, tak jsme se semi­ná­ře účast­ni­li v hoj­ném počtu. 

Navíc, jeden ze čtyř instruk­to­rů toho­to celo­re­pub­li­ko­vé­ho setká­ní aiki­dis­tů byl Mar­tin Švih­la, hlav­ní uči­tel z naše­ho klubu.