Festival Sport pro dvojku 2023

Fes­ti­val Sport pro dvoj­ku kaž­dý rok pořá­dá Měst­ská část Pra­ha 2. Letos při­šlo oprav­du hod­ně zájem­ců o pohyb, tak­že přes naše aiki­dis­tic­ké tata­mi pro­šlo na půl dne přes sto dětí, pro kte­ré jsme děla­li krát­ké tré­nin­ky. Byl to fakt hukot!

Také jsme udě­la­li ukáz­ku a setka­li se se zástup­ci dal­ších akti­vit a sportů.

A pak jsme si dali zaslou­že­ný oběd.

Den se povedl!