Tajemství je… pravidelné cvičení

Ke cvi­če­ní aiki­da nepo­tře­bu­je­te žád­né zvlášt­ní doved­nos­ti, fyzic­ké před­po­kla­dy nebo nadá­ní. Pokud bude­te pra­vi­del­ně cvi­čit, bude­te se učit a růst. To je celé tajemství.

V pra­vi­del­ném cvi­če­ní se totiž skrý­vá vše­chen roz­voj − fyzic­ký i men­tál­ní, bojo­vý i duchov­ní. Víme to, pro­to­že jsme už vidě­li stov­ky nej­růz­něj­ších začá­teč­ní­ků − a všich­ni, kte­ří vytr­va­li v tré­nin­ku, se postup­ně sta­li pokro­či­lý­mi. Konec kon­ců, my všich­ni i naši uči­te­lé jsme jed­nou byli začá­teč­ní­ci, přes­ně jako vy.

Jest­li chce­te pro­nik­nout do zákla­dů aiki­da, zapiš­te se na Základ­ní kurz aiki­do a pra­vi­del­ně cvič­te. Po něko­li­ka týd­nech uvi­dí­te, kolik jste se toho naučil/a, a v dódžó se bude­te cítit jako doma.

Od polo­vi­ny základ­ní­ho kur­zu může­te navště­vo­vat i dal­ší tré­nin­ky z naše­ho roz­vr­hu. Máme tré­nin­ky ráno, odpo­led­ne i večer – tak, abys­te si moh­li cvi­če­ní zor­ga­ni­zo­vat pod­le svých potřeb.