Úvod pro začátečníky

Tato malá pří­ruč­ka je kapes­ní prů­vod­ce pro účast­ní­ky naše­ho základ­ním kur­zu aiki­do. Je to mapa s popi­sem hlav­ních ori­en­tač­ních bodů v kra­ji­ně aiki­da – pomů­že začá­teč­ní­kům ori­en­to­vat se v kra­ji­ně aikida.

Základ­ní kurz aiki­do je vytvo­ře­ný tak, abys­te v něm zís­ka­li všech­ny potřeb­né zákla­dy aiki­da. Na tré­nin­cích bude­te postup­ně chá­pat sou­vis­los­ti, bude­te se učit a bude­te mít z cvi­če­ní vět­ší a vět­ší radost.

Samo­zřej­mě, násle­du­jí­cí tex­ty pokrý­va­jí pou­ze někte­ré aspek­ty naše­ho cvi­če­ní − aiki­do je pří­liš hlu­bo­ké a roz­ma­ni­té, aby se dalo popsat slo­vy. Pokud bude­te mít něja­ké dota­zy, urči­tě se zeptej­te uči­te­lů nebo vašich star­ších spolužáků.

Zapa­ma­tuj­te si ale i ten prv­ní pocit, že je pro vás všech­no nové a zvlášt­ní. Ta vůně nezná­mé­ho totiž sig­na­li­zu­je pří­le­ži­tost něco se naučit.