Semináře přinášejí novou inspiraci

Kro­mě pra­vi­del­ných tré­nin­ků jsou nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho cvi­če­ní semi­ná­ře. Na semi­ná­ři máte mož­nost cvi­čit u jiné­ho uči­te­le než ve vlast­ním dódžó. Jiný uči­tel vám může uká­zat zná­mé věci z jiné­ho pohle­du a vám se najed­nou roz­sví­tí, nebo vám uká­že tako­vý aspekt aiki­da, kte­rý se v našem dódžó pří­liš nezdůrazňuje.

Dal­ší zají­ma­vou věcí je, že na semi­nář se obvykle sje­dou lidé z dal­ších klu­bů a vy může­te cvi­čit s jiný­mi part­ne­ry. V kaž­dém klu­bu mají stu­den­ti tro­chu jiné návy­ky a i toto může být zají­ma­vou inspi­ra­cí. Čím více růz­ných lidí při cvi­če­ní vystří­dá­te, tím více se ote­ví­rá vaše tělo i mysl.

A navíc, semi­nář je spo­le­čen­ská udá­lost, kde potká­te přá­te­le, kte­ré nevi­dí­te kaž­dý den. Ale k tomu na semi­nář musí­te zajít a přá­te­le tam objevit.

Naše malé klu­bo­vé semi­ná­ře jsou vhod­né i pro úpl­né začá­teč­ní­ky, vět­ší víken­do­vé semi­ná­ře může­te absol­vo­vat hned, jak se bude­te cítit tro­chu poho­dl­ně­ji s padá­ním dopře­du. A samo­zřej­mě, všich­ni jste vítá­ni na kaž­do­roč­ní týden­ní let­ní ško­le aiki­da na Vyso­či­ně.

V našem foto­blo­gu najde­te semi­ná­ře, kte­ré jsme orga­ni­zo­va­li nebo navští­vi­li, podí­vat se může­te také na seznam při­pra­vo­va­ných akcí.