Kurz pro záchrance života

Prv­ní pomoc pro nás není jen pro­fes­ní doved­nost, kte­rou naši uči­te­lé a asi­s­ten­ti potře­bu­jí pro svo­ji prá­ci. Prv­ní pomoc je také postoj k živo­tu a k dru­hým lidem – zájem, odva­ha, komu­ni­ka­ce, dovednost…
Tak­že jsme opět pro náš tým a mla­dé aiki­dis­ty uspo­řá­da­li zážit­ko­vý kurz prv­ní pomo­ci pod vede­ním skvě­lých lek­to­rů z PrPom.
Teo­rie byla hut­ná a mode­lo­vé situ­a­ce mís­ty vypja­té – nako­nec jsme to však všech­no zvlád­li a ješ­tě si to uži­li. Podí­vej­te se na fotky!