Školení trenérů 3. třídy v Třebíči

Ško­le­ní jsme letos udě­la­li dvou­den­ní, tak­že jsme toho stih­li mno­hem více – teo­rii spor­tu, didak­ti­ku aiki­da i zlep­šo­vá­ní postu­ry a hlu­bo­ké­ho sta­bi­li­zač­ní­ho sys­té­mu. A také spo­leč­né večer­ní pose­ze­ní a dis­ku­ze u piva. Lek­ce pro tre­né­ry ved­li Pavel Mun­zar, René Novot­ný, Mar­tin Švih­la a Zden­ko Regu­li. Za fot­ky díky Roma­no­vi Stoklasovi.