Mezinárodní aikido seminář pro děti a mládež

V sobo­tu 24.11. jsme na Vino­hra­dech spo­leč­ně s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do pořá­da­li vel­ký semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež – účast­ni­lo se ho přes 130 dětí z 12 klu­bů ze tří zemí. Ve dvou sálech vino­hrad­ské­ho Soko­la pro­běh­lo 7 tré­nin­ků pro všech­ny věko­vé kate­go­rie a také ukáz­ky, spo­leč­ný oběd i veče­ře… A v nedě­li jsme se zahra­nič­ný­mi dět­mi vyra­zi­li do cen­t­ra Pra­hy a do ZOO. Jed­no­du­še víkend plný zážit­ků pro děti, rodi­če i učitele!

(foto a video: Video­Ji­nak)