Školení první pomoci pro trenéry aikida

Čes­ká fede­ra­ce aiki­do (http://www.cfai.cz) zor­ga­ni­zo­va­la pro své tre­né­ry zážit­ko­vé ško­le­ní prv­ní pomo­ci – a doda­va­te­lem byla skvě­lá fir­ma PrPom (https://www.prpom.cz/). Celo­den­ní­ho kur­zu se účast­ni­lo 5 čle­nů naše­ho klu­bu a pod­le jejich slov se výbor­ně bavi­li – jak ostat­ně doklá­dá i fotodokumentace.