Společný seminář: Aikido & Systema

Náš prv­ní spo­leč­ný semi­nář s klu­bem Sys­te­ma Pra­gue se výteč­ně povedl!

Klub Sys­te­ma Pra­gue už rok cvi­čí ve stej­ných pro­sto­rech jako my. Vel­mi brzy jsme zjis­ti­li, že kro­mě tělo­cvič­ny nás spo­ju­jí i podob­né prin­ci­py cvi­če­ní a také sku­teč­nost, že oba klu­by jsou spo­le­čen­stvím přá­tel­ských a pří­jem­ných lidí.
A tak bylo pou­ze otáz­kou času, kdy uspo­řá­dá­me spo­leč­ný seminář.

V sobo­tu 1. břez­na jsme se tedy sešli na jed­nom tata­mi a pod vede­ním Mar­ti­na a Dmi­t­ri­je jsme zkou­ma­li ty samé prin­ci­py bojo­vých umě­ní (ten­to­krát jme­no­vi­tě dýchá­ní, posta­ve­ní těla, kon­takt a vychý­le­ní) z pohle­du aiki­da a sys­te­my. Semi­nář měl úspěch – všich­ni byli pře­kva­pe­ni podob­nos­tí pro­bí­ra­ných témat a také inspi­ra­cí ze spo­leč­né­ho cvi­če­ní. Nako­nec jsme se dohod­li, že podob­ný semi­nář uspo­řá­dá­me v budouc­nos­ti znovu.