Aikido Teambuilding – pohyb, zábava i firemní školení

Cvi­če­ní beze zbra­ní i s japon­ský­mi meči a také prin­ci­py aiki­da pro kaž­do­den­ní život si s námi v červ­nu vyzkou­šel dal­ší firem­ní tým. Dopo­led­ne jsme se hod­ně hýba­li a po dob­rém obě­dě jsme spí­še odpo­čí­va­li a tro­chu si hrá­li – pro­to­že jed­ním ze zadá­ní bylo, aby si účast­ní­ci odpo­či­nu­li a vyčis­ti­li si hlavu.

Team­bu­il­ding se pove­dl, o čem svěd­čí úsměvy lidí na fot­kách a také hod­no­ce­ní, kte­ré jsme od nich dostali:

“Cílem Aiki­do team­bu­il­din­gu bylo nabíd­nout zaměst­nan­cům mož­nost nau­čit se něco nové­ho, apli­ko­vat to násled­ně i v sou­kro­mém živo­tě a odpo­či­nout si. Mar­tin Švih­la, spo­leč­ně s dal­ší­mi kole­gy, nám při­pra­vil pří­jem­ně strá­ve­ný den. Dopo­led­ne jsme se věno­va­li samot­né­mu Aiki­do tré­nin­ku a odpo­led­ne bylo po vydat­ném obě­dě klid­něj­ší a plné dob­rých rad do živo­ta. Děku­je­me za hez­ký zážitek.”

Pokud bys­te chtě­li se svým týmem strá­vit den s aiki­dem, podí­vej­te se na strán­ku o Aiki­do Team­bu­il­din­gu a vyplň­te před­běž­nou objed­náv­ku programu.