Mnichovský seminář Stefana Stenudda

Mimo tuzem­ské semi­ná­ře jsme se vyda­li (Mar­tin, Michal a Luc­ka) i do zahra­ni­čí a ve dnech 27.2. – 1. 3. 2015 si skvě­le zacvi­či­li na semi­ná­ři Ste­fa­na Ste­nud­da (7. Dan Aiki­do, Shi­han) v Mni­cho­vě. Semi­ná­ře se zúčast­ni­lo cca 30–40 lidí a cvi­če­ní v tako­vé malé sku­pi­ně je hod­ně inten­ziv­ní a uči­tel má čas se vám více věno­vat. Kro­mě cvi­če­ní jsme si uži­li i spo­leč­ně strá­ve­né pose­ze­ní nad sklen­kou (lah­ví) vína a Mni­chov je vel­mi pěk­né měs­to, i když mrz­ne a trčí­te v zácpě 😉 Příští rok se nás snad vydá na semi­nář více, pro­to­že to urči­tě sto­jí za tu náma­hu, ces­tu i cenu. Zkrát­ka k nezaplacení 🙂