Aikido Teambuiding – program pro firmy

Aikido Teambuilding

Hle­dá­te nové zážit­ky, kte­ré stme­lí váš tým, roz­ví­jí jed­not­liv­ce
a záro­veň dáva­jí smy­sl? 

 

Roz­hý­bej­te svůj tým a pro­jek­ty pro­střed­nic­tvím aiki­da!

Aiki­do Team­bu­il­ding je jed­no­den­ní team­bu­il­din­go­vý pro­gram v kuli­sách japon­ské­ho bojo­vé­ho umě­ní – zába­va a firem­ní ško­le­ní v jed­nom.

POSILNĚNÍ JEDNOTIVCŮ I CELÉHO TÝMU

Témata

 • min­d­ful­ness (vší­ma­vost, sebe­u­vě­do­mě­ní a sebe-vědo­mí)
 • zvlá­dá­ní emo­cí
 • vní­má­ní vlast­ních hra­nic
 • záměr a uvol­ně­ní
 • pro­sa­ze­ní se
 • vede­ní dru­hých
 • komu­ni­ka­ce
 • spo­lu­prá­ce

Zamě­ře­ní pro­gra­mu může být při­způ­so­be­no poža­dav­kům a potře­bám zada­va­te­le.

Sku­pi­na 8–16 účast­ní­ků se na jeden den pro­mě­ní na stu­den­ty japon­ských bojo­vých umě­ní. Se sku­teč­ným uči­te­lem bojo­vých umě­ní a jeho asi­s­ten­tem zaži­jí tři růz­né tré­nin­ky: aiki­do, japon­ský šerm a apli­ka­ci prin­ci­pů bojo­vých umě­ní v kaž­do­den­ním živo­tě.
Sou­čás­tí dne je ukáz­ka aiki­da i poví­dá­ní o Japon­sku a bojo­vých umě­ních.

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdra­ví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posí­lí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohy­bu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebe­vě­do­mí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rov­no­váhu
 • zís­ká­te odva­hu a roz­hod­nost
 • pro­hloubí­te svou vší­ma­vost

Zlep­ší­te vzta­hy

 • spo­lu­prá­ce a komu­ni­ka­ce
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Jak to funguje?

Aiki­do je moder­ní japon­ské bojo­vé umě­ní a záro­veň sys­tém vše­stran­né­ho roz­vo­je – fyzic­ké­ho, psy­chic­ké­ho i spo­le­čen­ské­ho. Slo­vo “aiki­do” se čas­to pře­klá­dá jako “ces­ta har­mo­nie”, pro­to­že i ve fyzic­kém kon­flik­tu nasto­lu­je spo­lu­prá­ci a hle­dá řeše­ní “win-win”. Také však pomá­há zlep­šo­vat vnitř­ní har­mo­nii.

 

Na jed­né stra­ně je aiki­do fyzic­ké cvi­če­ní, kte­ré nabí­zí účast­ní­kům team­bu­il­din­gu mno­ho výzev a nových zážit­ků. Na stra­ně dru­hé jsou sou­čás­tí pro­gra­mu prin­ci­py aiki­da, kte­ré roz­ví­jí win-win řeše­ní kon­flik­tů, pozi­tiv­ní postoj, schop­nost dosa­ho­vat cíle a dal­ší důle­ži­té osob­ní kva­li­ty. A navíc – tré­nink je posta­ve­ný na spo­lu­prá­ci a vzá­jem­né pod­po­ře – účast­ní­ci pozná­va­jí jeden dru­hé­ho, stme­lu­jí se v týmu.

Kon­cept roz­vo­je psy­cho­lo­gic­kých schop­nos­tí cvi­če­ním těla pou­ží­vá­me ve firem­ním pro­stře­dí od roku 2007.
Kli­en­ti v tom­to pří­stu­pu vyzdvi­hu­jí prak­tic­kou názor­nost, vět­ší zapa­ma­to­va­tel­nost, pou­ži­tel­nost v kaž­do­den­ním živo­tě a trva­lou účin­nost nau­če­né­ho.

Organizační informace:

Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 (nebo ve vašich pro­sto­rech)
Trvá­ní akce: 6–7 hodin (9:30–16:00)
Sku­pi­na: vhod­né pro muže i ženy všech věko­vých kate­go­rií
Ide­ál­ní počet účast­ní­ků:
8–16
Fyzic­ká nároč­nost: níz­ká až střed­ní
Doku­men­ta­ce: akce může být doku­men­to­vá­na pro­fe­si­o­nál­ním foto­gra­fem

 

Lek­tor: Ing. Mar­tin Švih­la, Phd. – uči­tel bojo­vých umě­ní s 30ti letou pra­xí, pod­ni­ka­tel, lek­tor firem­ní­ho vzdě­lá­vá­ní

Naplánujme vaši akci společně


Potře­bu­je­te více infor­ma­cí? Chce­te akci na míru?
Vyplň­te nezá­vaz­ný for­mu­lář a my vás obra­tem kon­tak­tu­je­me.

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘŮ PRO FIRMY A VEŘEJNOST …

Apli­ka­ce aiki­da v řeše­ní kon­flik­tů je skvě­lá myš­len­ka. Vše je pou­ze teo­rie, dokud si to na semi­ná­ři s Mar­ti­nem nevy­zkou­ší­te osob­ně. Pro mne byly skvě­lé i jed­no­du­ché cvi­če­ní, odha­lu­jí­cí základ­ní komu­ni­kač­ní vzor­ce, kte­ré nevě­do­mě apli­ku­je­me ať už ve vzta­hu s part­ne­rem, v rodi­ně a zejmé­na na pra­co­viš­ti a v běž­né komu­ni­ka­ci. Lite­ra­tu­ry je spous­ta, ale tohle se musí zažít. Jed­ním slo­vem: Dopo­ru­ču­ji.

Aleš Výmola

gra­fik a fil­mař

Mys­lím, že jsem se díky Tvé­mu semi­ná­ři zba­vil stra­chu z kon­flik­tů. Tak jsem zvě­da­vý, jak to půjde dál.

Václav F.

novi­nář

Na roz­díl od jiných ško­le­ní, je mož­né v Aiki­do Manage­men­tu pro­bí­ra­nou teo­rii oka­mži­tě ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi účast­ní­ky vyzkou­šet. Prá­vě v bez­pro­střed­ním nácvi­ku doved­nos­tí, kte­ré vede k jejich lep­ší­mu osvo­je­ní, vidím nej­vět­ší pří­nos semi­ná­ře. … For­mát ško­le­ní Aiki­do Manage­ment pro mě zau­jí­má mezi jiný­mi ško­le­ní­mi výji­meč­né mís­to.

Bc. Libor Pecháček

pro­jek­to­vý mana­žer

Jako vždy zamě­ře­ní na tělo a těles­né pro­ce­sy. V posled­ním týd­nu jsem zaží­val nebý­va­lý klid ukot­ve­ní ve svém těle a něko­lik vel­mi zají­ma­vých vhle­dů toho, co se ve mě těles­ně děje. Zís­kal jsem dal­ších něko­lik jed­no­du­chých tech­nik jak se uvol­nit či zvý­šit kon­takt se svým tělem, čehož si vážím nej­víc. Když si porov­nám mno­ho růz­ných rela­xač­ních tech­nik, kte­ré míva­jí mno­ho kro­ků (typic­ky tře­ba auto­gen­ní tré­nink) a trva­jí tře­ba půl hodi­ny a srov­nám to s dýchá­ním přes pusu a roz­vol­ně­ným pohle­dem, tak ve výsled­ku je to stej­né, ale prak­tič­nost a rych­lost pou­ži­tí nesrov­na­tel­ná. Tak­že vel­mi děku­ji.

Tomáš P.

pro­jek­to­vý mana­žer

Mar­ti­no­vi bych veli­ce ráda podě­ko­va­la za pří­nos­ný semi­nář. Lek­tor je napros­tým vzo­rem ve svém obo­ru – po celou dobu semi­ná­ře Aiki­do Manage­ment bylo vidět, že to o čem hovo­ří, je výsled­kem jeho mno­ha­le­té a inten­zív­ní prá­ce na sobě a pod­le osvo­je­ných tech­nik také žije. … Veli­ce pří­nos­ný byl pro mně nácvik nové stra­te­gie naji­tí vnitř­ní rov­no­váhy, výcho­zí­ho bodu pro jaké­ko­liv jed­ná­ní, důle­ži­té­ho nejen k zís­ká­ní uvol­ně­nos­ti a leh­kos­ti v jed­ná­ní, ale i k dosa­že­ní plné kon­cen­t­ra­ce.

Dr. Michaela Karsten

pamě­ťo­vá expert­ka

Aiki­do Manage­ment hod­no­tím na 1, vel­mi se mnou rezo­nu­je pří­stup „no bull­shit, pojď­me si to pro­žít“ :-). Pří­nos toho dne byl pro mě obrov­ský, postup­ně to dostá­vám do těla s kaž­dým kon­flik­tem.

Oldřich A.

pod­ni­ka­tel

Potře­bu­je­te si odpo­či­nout, načer­pat ener­gii a hlav­ně si to udr­žet? Pak je ten­to víkend pro Vás to pra­vé! Mar­tin je skvě­lý prů­vod­ce a hlav­ně: efek­tiv­ně, prak­tic­ky, jed­no­du­še, udr­ži­tel­ně!!! To jsou hes­la, kte­rý­mi bych popsa­la Mar­ti­nův pří­stup. Semi­ná­řem jsem loni tou­to dobou pro­šla a moc mi pomohl.

Ida Sára Keltnerová

lek­tor­ka

Nau­či­la jsem se nená­pad­né tech­ni­ky, jejichž pra­vi­del­né prak­ti­ko­vá­ní mi usnad­ňu­je kaž­do­den­ní život. Už vím, jak se sebou “pra­co­vat” ve stre­so­vých situ­a­cích, když jsem una­ve­ná, pře­pra­co­va­ná, když nedo­ká­žu vypnout hla­vu nebo pro­ží­vám vel­ké emo­ce. Vší­mám si sig­ná­lů své­ho těla. Koneč­ně jim umím naslou­chat a rea­go­vat na ně. Díky, Mar­ti­ne, za tvé jem­né a trpě­li­vé vede­ní.

Jana M.

lek­tor­ka a pro­dukč­ní

Tvůj semi­nář byl pros­tě super, přes ten ukot­vo­va­cí nádech-výdech, nohy a ty výmě­ny, co jsme si tam zaži­ly, se mi zača­lo dařit se do toho emoč­ní­ho pro­sto­ru líp dostá­vat a hlav­ně v něm zůstá­vat a hned neu­tí­kat… Mys­lím, že bez toho semi­ná­ře by mi to trva­lo ješ­tě hod­ně dlou­ho. Moc děku­ju!

Hana Š.

lékár­ni­ce

Ze semi­ná­ře (o emo­cích) se mi uchy­ti­lo doce­la dost… v prvé řadě ran­ní cvi­če­ní, nahra­di­la jsem jím ran­ní medi­ta­ci a troš­ku mě pře­kva­pi­lo, jak to šlo úpl­ně samo. Více sle­du­ji své tělo a více vědo­mě dýchám, a poma­lu, ale jis­tě zvě­šu­ji svůj pro­stor. Váž­ně toho není málo… a během toho vše­ho boju­ji své malé vel­ké bitvy a sna­žím se poro­zu­mět a pří­jmout své emo­ce.

Jana H.

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY