Školení trenérů aikido ČFAI 2018

Začát­kem břez­na u nás pro­běh­lo kaž­do­roč­ní ško­le­ní tre­né­rů III. tří­dy.