Ukázka aikido na japonských slavnostech Akimatsuri 2019

Naše ukáz­ka na japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tech. Aki­mat­su­ri je tako­vé malé Japon­sko v Pra­ze – japon­ské jíd­lo, kul­tu­ra, umě­ní… Na ukáz­ce jsme měli ten­to­krát vel­mi pes­t­rý tým: cvi­či­li uči­te­lé dospě­lých Van­da, Michal a Pavel, Eliš­ka a Hon­za z mlá­de­že a Bar­bor­ka z dět­ské­ho oddí­lu. A pak jsme se výbor­ně najed­li a podí­va­li se na skvě­lé Malé diva­dlo kjó­gen. Už se těší­me na příští ročník.