Příměstské aikido tábory pro děti (léto 2022)

Naše pří­měst­ské tábo­ry jsou plné cvi­če­ní, her a japon­ské kul­tu­ry. Děti se na nich nejdří­ve učí být sil­ný­mi bojov­ní­ky, a pak aiki­dis­ty – lid­mi, kte­ří pomá­ha­jí dru­hým a ochra­ňu­jí život. Letos jsme opět pořá­da­li dva ter­mí­ny a vel­mi jsme si to s dět­mi užili.

Děti ve věku 6–13 let spo­lu trá­ví pět dní a kaž­dý den absol­vu­je­me 3 tré­nin­ky: bojov­nic­ký, aiki­dis­tic­ký a ven­kov­ní (v pří­ro­dě). Mezi tré­nin­ky dělá­me růz­né japon­ské akti­vi­ty (kali­gra­fii, masáž shi­at­su, ori­ga­mi, pří­prav suši, jeze­ní hůl­ka­mi…) a také spo­lu dis­ku­tu­je­me o růz­ných lid­ských ctnos­tech, ke kte­rým nás bojo­vá umě­ní vychovávají.

Celý tábor je zakon­če­ný zábav­ným před­sta­ve­ním pro rodi­če, ve kte­rém děti před­ve­dou, co se v prů­bě­hu tábo­ra naučily.

 

Za pod­po­ru tábo­rů děku­je­me Obo­ru škol­ství Měst­ské čás­ti Pra­ha 2.