Výlet s dětmi do Třebušína

Na 1. květ­na 2008 jsme s naši­mi nejmlad­ší­mi aiki­dis­ty vyra­zi­li na výlet za koň­mi. Z Masa­ry­ko­va nádra­ží vlak odve­zl 6 dětí a 8 dospě­lých (jako dozor). Vystou­pi­li jsme v Plo­s­ko­vi­cích a do cíle jsme to měli asi 5 kilo­me­t­rů pěš­ky roz­kvetlou přírodou.
Koně i jejich maji­te­lé nás čeka­li na ran­či 3V v Tře­bu­ší­ně, děti pomoh­ly při­pra­vit koně a moh­li jsme vyra­zit na hodi­no­vou projížďku.
Po návra­tu na ranč jsme ješ­tě tro­chu jez­di­li ve výbě­hu, opé­ka­li špe­káč­ky a hrá­li hry, na večer jsme se však muse­li vrá­tit – rodi­če nás netr­pě­li­vě čeka­li na hole­šo­vic­kém nádraží.
Část nákla­dů pro děti nám pomohl uhra­dit Svaz Klu­bů Mlá­de­že, kte­ré­ho jsme čle­nem. Děkujeme!
(Fot­ky Jar­da a Martin)