Zavolejte nám
+420 603 752 468

E‑BOOK – Franck Noël: Aikidó

Franck Noël:
Aikidó – Úvahy, tápání a povídání o cestě…

Dru­há kníž­ka Franc­ka Noë­la v elek­tro­nic­kém vydání
zdar­ma jako dárek od nás pro vás.

(kníž­ka je ve for­má­tech PDF, EPUB a MOBI)

„Dó pro nás bude exis­to­vat, pou­ze pokud se roz­hod­ne­me po něm vydat a násled­ně zůstat kaž­dou chví­li v pohybu.
A aiki­dó, kte­ré bude­me pro­ží­vat, nebu­de ničím jiným než tím, co z něj uděláme.“
– Franck Noël

Franck Noel u cvi­če­ní moc nemlu­ví, všech­no uká­že svým posto­jem a pohy­bem. Avšak ti, kdo zaži­li jeho lek­ce pro uči­te­le, vědí, že za jeho cvi­če­ním a výu­kou jsou uce­le­né prin­ci­py a pro­myš­le­ná struk­tu­ra, kte­ré doká­že vel­mi jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lit. Pro­to­že Franck je pře­svěd­či­vý budó­ka, pre­ciz­ní tech­nik a záro­veň vel­mi sys­te­ma­tic­ký učitel.

Franc­ko­vo pře­mýš­le­ní o poza­dí cvi­če­ní – o prin­ci­pech, kte­ré orga­ni­zu­jí tech­ni­ky aiki­da, tré­nink v dódžó i dlou­ho­do­bý lid­ský roz­voj – jsou zřej­mé prá­vě z jeho tex­tů. Tyto tex­ty jsou dru­há stra­na aiki­da, kte­ré nám dlou­há léta odevzdával.

Když Franck v této kníž­ce mlu­ví o dó, miso­gi, šin-gi-tai nebo pro­po­je­ní aiki­da s kaž­do­den­ním živo­tem, nemlu­ví o abs­trakt­ním kon­cep­tu, kte­rý je něja­kým bonu­sem k cvi­če­ní. Mlu­ví o tom, co zaží­vá­me (nebo může­me zaží­vat) na kaž­dém z našich tré­nin­ků, při kaž­dé výmě­ně tori­ho a uke­ho, v kaž­dé naší technice.

„Dob­rá tech­ni­ka je tech­ni­ka, kte­rou může vyko­nat kaž­dý. Ide­ál­ní tělo adep­ta budó je tělo oby­čej­né, tělo jaké­ho­ko­li člověka.“
– Sei­go Jama­gu­či (kon­ver­za­ce v kavárně…)

Aikido Vinohrady

Obsah knížky

 • Ces­ta (ukáz­ko­vá kapi­to­la)
 • Dře­vo­rub­ci a taneč­ní­ci, notá­ři a básníci…
 • Jed­no­ta nebo uniformita
 • Roz­dě­le­ní nebo různorodost
 • Proč dvě federace?
 • Pře­stat foukat
 • Per­spek­ti­va, vybo­če­ní a pokušení
 • „Není ško­la živo­ta, jen život sám.“ (ukáz­ko­vá kapi­to­la)
 • Hlu­cho­ta
 • Miso­gi
 • Šin-gi-tai (ukáz­ko­vá kapi­to­la)
 • Dó: cvi­če­ní jako ces­ta za ide­á­lem a ide­a­li­za­ce cvičení
 • Na návštěvě u Jacque­se Lecoqa
 • Z jed­no­ho svě­ta do druhého
 • Pocta Kiš­šó­ma­ru Uešibovi

STÁHNĚTE SI E‑BOOK ZDARMA


Tuto kníž­ku pře­lo­ži­li a vyda­li lidé z Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy jako dárek pro čes­ké a slo­ven­ské aikidisty.