Seminář Malmö 2012

V pro­sin­ci jsme se roz­hod­li navští­vit tra­dič­ní semi­nář tří uči­te­lů v Mal­mö. Naše malá sku­pin­ka (Mar­tin, Gabi­ka, Michal) to vza­la okli­kou přes Kodaň, kde jsme si udě­la­li vyhlíd­ko­vou pro­cház­ku v centru.
Ve vede­ní semi­ná­ře se stří­da­li Jor­ma Lyly, Jan Neve­lius a Ste­fan Ste­nudd, kte­ří si tuto udá­lost vidi­tel­ně uží­va­li. A my se k nim vel­mi rádi při­da­li :-). Během semi­ná­ře pro­běh­ly zkouš­ky, na kte­rých Gabi­ka úspěš­ně slo­ži­la 1. dan.
Posled­ní den se už tak nehez­ké poča­sí ješ­tě zhor­ši­lo. Před hus­tým sně­že­ním jsme utí­ka­li ze semi­ná­ře pří­mo na letiš­tě. Štěs­tí se na nás usmá­lo — poča­sí se zlep­ši­lo a my nako­nec odle­tě­li směr Praha.

(Foto: Michal Roder)