Aikido na ostrém festivalu

Ten víkend jsme děla­li dvě ukáz­ky na dvou fes­ti­va­lech! Tato byla v sobo­tu na hod­ně ost­rém Asia & Chil­li Fes­tu na Výstavišti.

Cvi­če­ní na čer­stvém vzdu­chu, přá­te­lé, skvě­lé jíd­lo,… i kvů­li těm­to bonu­sům navíc nás aiki­do tak baví. 

A ne, sou­těž v kon­zu­ma­ci chil­li jsme sle­do­va­li jen z povzdálí.

Díky všem, kte­ří jste u toho byli jako účin­ku­jí­cí, tech­nic­ká pod­po­ra nebo divá­ci. Vy víte!